The Unspeakable NO. 20

2023年12月10 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

The Unspeakable

選自《 陳雷短篇小說集1-阿春無罪 》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/洪宿芬

雄雄頭前hia pōng一聲,紲--落koh一聲,像teh放炮á。我著驚停跤落--來,頭前遠遠有燈火teh iāⁿ。Liam跤uá近--去,聽著人teh huah聲。Bih tuà甘蔗溝ku leh kā看,4、5个兵á giâ長銃圍leh......

用手電照in ê面,he面若食人ê鬼á頭,目睭tsiah大蕊,tú tú kap我相對看。Hit个細漢ê長頭鬃,驚kah喙á開開,我bē認得是啥人。另外hit个,掛目鏡有兩撇喙鬚,m̄是別人,tō是陳寅先生,我看kah清清楚楚....

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 陳豐惠
 • 鄭雅怡
 • 呂美親
 • 沈逢吉

劇中人物/聲音演員

 • 老母 / 周秀樺
 • 老爸 / 張至宏
 • 陳寅 / 王永東
 • 細漢雄仔 / 蘇聖富
 • 大漢雄仔、兵仔 / 柯凱訢
 • 連標叔、隊長 / PatricK
 • 先生娘 / 劉子嫣

讀者感想