Loading

Cylchlythyr Newsletter 13.10.2023 01745 720242

Cyngor Ysgol School Council

Mae cyngor yr ysgol wedi bod yn brysur yn didoli trwy wisgoedd Calan Gaeaf a roddwyd i'w gwerthu. Mae pob un mewn cyflwr newydd a rhagorol. Mae meintiau'n dechrau o 3 mis i 12 mlynedd. Os hoffech faint sy'n llai na'ch plentyn rhowch wybod i ni fel y gallwn sicrhau bod eich plentyn yn prynu'r hyn rydych chi ei eisiau.

School council have been busy sorting through donated Halloween costumes to sell. All are in new and excellent condition. Sizes start from 3 months to 12 years. If you would like a size smaller than your child lease let us know so we can ensure you child purchases what you want.

£3 am un/ £3 each

Bydd Cyngor Ysgol yn gwerthu gwisgoedd yn yr ysgol ar Ddydd Mercher Hydref 18fed. Dewch a'ch arian a bag i'r ysgol.

School Council will be selling costumes in school on Wednesday October 18th. Bring your money and a bag to school.

Criw Cymraeg

16.10.2023

Dewch i'r ysgol am ddiwrnod di-wisg i fwynhau ddiwrnod llawn hwyl yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg.

Come to school for a non-uniform day to enjoy a fun-filled day taking part in Welsh activities.

Clwb Talhaiarn

clwbtalhaiarn@hotmail.com

Gwasanaeth Diolchgarwch a rhoddion bwyd.

Harvest Service and Harvest gifts

19.10.2023

2yp/ 2pm Capel Llanfair Talhaiarn Chapel

Rhoddion o fwyd tun a phecynnau os gwelwch yn dda ar gyfer Banc Bwyd Abergele. Pob cyfraniad i ddod i'r ysgol ar gyfer dydd Llun Hydref 16eg.

Donations of tinned food and packages please for Abergele Food Bank. All donations to come to school for Monday October 16th.

Gwahnodiad i Wasnaeth Sul y Dinesig y Cadeirydd Invitation to the Chairman's Civic Sunday Service

As a school , we have had an invitation to sing in the service on Sunday. It is a great honour. Children who have shown an interest and have agreed to sing- please meet Mrs Mevel and Mrs McCann by the Church in Llanfair Talhaiarn on Sunday at 1:45. School uniform please. There will be light refreshments for the children after the service. Pick up 3pm. Am fraint. 

CogUrdd- Urdd cookery competition

Bl 4 5 a 6

Yrs 4 5 and 6

Rhaid fod yn aelod o’r Urdd.

Rownd 1af yn yr Ysgol

Dydd Mawrth Hydref y 24ain.

Ewch i wefan yr Urdd i weld y rheolau a’r ryseit.

CogUrdd | Urdd Gobaith Cymru

Please ensure your child is a member of the Urdd.

The first round is in school

Tuesday October the 24th

Go to the URDD website to see rules and recipes. Click on English to translate.

Gwerthusiad Ysgol Talhaiarn 2022 2023. Copiwch y ddolen i ddarllen ein gwerthusiad ysgol o 2022 2023.

Ysgol Talhaiarn School Evaluation 2022 2023. Please copy the link to read our school evaluation from 2022 2023.

https://express.adobe.com/page/SR3vum2gu8eyl/

Dyddiadau Pwysig Important Dates

Gwasanaeth Diolchgarwch Harvest Service

Capel Llanfair Talhaiarn Church

Hydref y 19eg am 2 yp October 19th at 2pm

Diwrnod Mr Urdd Day

Hydref / October 27

Dewch i’r Ysgol mewn coch gwyn neu gwyrdd am ddiwrnod llawn hwyl gyda Mr Urdd. Come to school dressed in red, white and green £1 a person. Fun with Mr Urdd. £1 per person.

Diwrnod Shwmae Sumae Day 16.10.2023

Diwrnod di-wisg yn llawn gweithgareddau Cymraeg. A non-uniform day full of Welsh related activities.

Hanner Tymor/ Half term

Ysgol yn gorffen ar y 27.10.2023

School closes on the 27.10.2023

Ail agor / re opends 7.11.2023

Newyddion ychwanegol/ Additional News

Mae Miss Kimberly Griffith wedi mwynhau ei hamser yn Blodyn Haul yr wythnos hon a chytunwyd y bydd yn aros gyda ni yn Ysgol Talhaiarn hyd nes y bydd Mrs Closer yn well. Gobeithiwn y bydd athro llanw rheolaidd yn y dosbarth yn setlo’r plant ac yn sicrhau bod pob plentyn yn hapus a chyfforddus yn yr ysgol.

Miss Kimberly Griffith has enjoyed her time in Blodyn Haul this week and it has been agreed that she will stay with us in Ysgol Talhaiarn until Mrs Closer is better. We hope that a regular supply teacher in the class will settle the children and ensure every child is happy and comfortable in school.

Ymarfer Corff/ PE

Meithrin- Bl 2- Dydd Mawrth Yoga

Bl 3- Bl 6- Dydd Mawrth Tuesday Rygbi ( dewch ag hen esgidiau/ bring old shoes/ trainers)

Dydd Gwener Dawns

Presenoldeb / Attendance

Blodyn Haul 94.18 %

Barrog 95.28%

Diogelwch plant Safeguarding

Uwch Berson Dynodedig Safeguarding Lead Mrs Llinos Mevel pennaeth@llanfairtalh.conwy.sch.uk

Person Dynodedig Safeguarding Deputy Mrs Caren McCann Caren.McCann@llanfairtalh.conwy.sch.uk

Llywodraethwr Governor Ms Ffion Hughes

Diolch a mwynhewch y penwythnos. Thank you and enjoy the weekend.