Newyddion Eco Ysgol Pentreuchaf medi 2023 - Ionawr 2024

Ein Cyngor Eco 2023-2024

Cafodd ein Cyngor Eco newydd eu hethol ym mis Hydref. Mae pedwar aelod o bob dosbarth yn cynrychioli gweddill disgyblion yr Ysgol. Mae’r Cyngor Eco yn cyfarfod o leiaf un waith pob hanner tymor. Dyma nhw aelodau’r Cyngor Eco!

Adolygiad Amgylcheddol

Gwaith cyntaf y Cyngor Eco oedd mynd o amgylch yr ysgol er mwyn monitro amgylchedd eco’r Ysgol. Roedd y plant yn edrych ar yr naw maes eco sef:-

  • Bioamrywiaeth
  • Iechyd, Llesiant a Bwyd
  • Dinasyddiaeth Fyd Eang
  • Ynni
  • Lleihau Gwastraff
  • Sbwriel
  • Tir yr Ysgol
  • Trafnidiaeth

Gwelwyd llawer o bethau da, ond hefyd pethau oedd angen eu gwella. Mae’r Cyngor Eco wedi penderfynu ar bethau i weithio arnynt ar ol cynnal y daith o amgylch tir yr ysgol.

Cân Eco Gôd Ysgol Pentreuchaf

Roedd yn rhaid i ni gael Eco-Gôd i'r ysgol. Felly bu Mrs Humphreys yn brysur yn creu cân a cherddoriaeth i ni. Mae’r gan yn sôn am yr holl bethau sy’n bwysig i ni fel ysgol eco. Dyma ni yn ei chanu:-

Nadolig Gwyrdd

Un o syniadau y Pwyllgor Eco yn ystod mis Rhagfyr oedd i gael Nadolig a oedd yn fwy gwyrdd, ac yn un eco gyfeillgar. Felly cynhaliwyd cystadleuaeth i bob dosbarth i greu addurn a oedd yn eco gyfeillgar. Cafwyd llu o addurniadau diddorol yn ailgylchu, ac yn defnyddio pob math o ddefnyddiau. Dyma lun o’r enillwyr gyda'u gwobrau.

Ynni

Yn mis Tachwedd, cafwyd diwrnod di-drydan yn yr ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau y profiad ac wedi dychryn gweld faint o ynni yr oeddem wedi ei arbed. Edrychwn ymlaen i wneud hyn eto, nes am yr haf gobeithio!

Ymweliad Tim Pugh

Ar 14eg a 15fed o Dachwedd, daeth yr artist Tim Pugh atom i weithio gya'r disgyblion ar greu gwaith celf yn defnyddio deunyddiau roedd o yn dod o hyd iddynt ar draethau ayyb. Cafodd pob dosbarth gymryd rhan yn y gwaith creu. Hefyd aeth criw o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 i Nant Gwrtheyrn er mwyn casglu deunydd oddi ar y traeth a'i ddefnyddio mewn ffordd artistig.

Penwythnos Gwylio Adar 2024

Yn ystod yr wythnos oedd yn arwain at y penwythnos gwylio adar bu'r disgyblion yn dysgu enwau'r adar a sut i'w nabod. Hefyd rhoddodd y Pwyllgor Eco fwyd allan yn yr ardd er mwyn denu'r adar. Dyma bwt gan Tomos Llywelyn yn disgrifio beth wnaeth o yn ystod y penwythnos:-

Yn ystod penwythnos gwylio adar, yn ein gardd ni gwelwyd Robin Goch, Titw Tomos Las ac Aderyn Ysglyfaethus (aderyn cigysol sy'n hela am fwyd). Daeth Bilidowcar i chwilio am bysgod yn y llyn

Prosiect Morwellt

Daeth Mr Amlyn Parry o'r Prosiect Morwellt at flwyddyn 2 a 3 yn ddiweddar. Cyflwynodd greaduriaid a phlanhigion morol Llŷn i'r disgyblion. Yna cafodd y criw baratoi bagiau bach i dyfu mwy o forwellt. Yn dilyn hyn, aeth y disgyblion draw i Borthdinllaen er mwyn plannu y bagiau.

Calendr Adfent Eco Gyfeillgar

Roedd disgyblion y Pwyllgor Eco yn awyddus i godi ymwybyddiaeth pobl am sut i gael Nadolig Eco-Gyfeillgar. Felly, buom yn trafod y gwahanol ffydd o gael Nadolig a oedd yn fwy gwyrdd; cyn mynd ati wedyn i ffilmio cyngorion ar gyfer pob diwrnod yn ystod mis Rhagfyr. Roedd y clipiau gyda'r cynghorion gan y plant yn cael eu postio ar dudalen Facebook yr ysgol yn ddyddiol. Dyma glip yn eu dangos:-

Tymor nesa' gobeithiwn weithio ar y meysydd yma:-

  • Trafnidiaeth
  • Byw'n Iach