Loading

Cylchlythyr Newsletter 6.10.2023 01745 720242

Cynghorau Ysgol / School Councils

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a fu’n paratoi araith neu gyflwyniad yn ystod y broses etholiadol ar gyfer ein cynghorau ysgol. Mae'r cynrychiolwyr wedi'u dewis ac mae cadeiryddion ac is-gadeiryddion wedi'u hethol. Roedd eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r byd yn eithriadol, dangosasant ddealltwriaeth wych o sut i fod yn ddinasyddion moesegol gwybodus.

Congratulations to all the pupils who prepared a speech or a presentation during the election process for our school councils. The representatives have been chosen and chairs and vic-chairs elected. Their knowledge and understanding of the world was exceptional, they showed great understanding of how to be ethically informed citizens.

Criw Cymraeg

Criw Cymraeg yn brysur wythnos yma yn sefydlu "siop" ar yr iard. Does dim arian yn cael ei gyfnewid yn y "siop". Mae'r Criw Cymraeg wedi cydweithio â'n monitoriaid Cae Chwarae i drefnu a chategoreiddio’r offer chwarae. Maent bellach wedi creu bocs mawr o offer i'w ddefnyddio bob amser egwyl. Prynwyd y bocsys gydag arian a godwyd gan y plant y llynedd. Bydd pob plentyn yn dod i'r siop ac yn gofyn am fenthyg tegan.

Criw Cymraeg have been busy this week with the Dungeon Keepers setting up a "shop" on the yard. No money is exchanged in the "shop". Criw Cymraeg have copporated with our Play ground monitors to organise and catagorize the play equipment. They have now created a big box of equipment to use each break time. The boxes were purchased with money raised by the children last year. All children will come to the shop and ask to borrow a toy.

They will use Welsh sentence structures and questions to ask for the toys. An excellent initiative Criw Cymraeg.

Clwb Talhaiarn

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Sesiynau pel droed Conwy Conwy Football Sessions,

Bob nos Iau yn Clwb Talhaiarn, dechrau Dydd Iau 12fed Hydref 3.30-4.45yh

Every Thursday at Clwb Talhaiarn starting Thursday 12th October, 3.30-4.45pm

Please bring suitable clothing and a drink.

Pris: £8 y plentyn, £6 am unrhyw frawd neu chwaer. Price: £8 per child, £6 for any siblings.

Mi fydd y plant gyda cyfle i gael byrbryd ac i aros hyd nes bod y Clwb yn cau am 5.15yh.

Children will be offered a snack and welcome to stay until close of Clwb at 5.15pm

Llefydd yn brin - sicrhewch lle i'ch plentyn drwy ebostio clwb. Limited spaces- please book your child's place by emailing

clwbtalhaiarn@hotmail.com

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

CogUrdd

Bl 4 5 a 6

Yrs 4 5 and 6

Rhaid fod yn aelod o’r Urdd.

Rownd 1af yn yr Ysgol

Dydd Mawrth Hydref y 24ain.

Ewch i wefan yr Urdd i weld y rheolau a’r ryseit.

CogUrdd | Urdd Gobaith Cymru

Please ensure your child is a member of the Urdd.

The first round is in school

Tuesday October the 24th

Go to the URDD website to see rules and recipes. Click on English to translate.

Gwerthusiad Ysgol Talhaiarn 2022 2023. Copiwch y ddolen i ddarllen ein gwerthusiad ysgol o 2022 2023.

Ysgol Talhaiarn School Evaluation 2022 2023. Please copy the link to read our school evaluation from 2022 2023.

https://express.adobe.com/page/SR3vum2gu8eyl/

Dyddiadau Pwysig Important Dates

Gwasanaeth Diolchgarwch Harvest Service

Capel Capel Llanfair Talhaiarn Church

Hydref y 19eg am 2 yp October 19th at 2pm

Diwrnod Mr Urdd Day

Hydref / October 27

Dewch i’r Ysgol mewn coch gwyn neu gwyrdd am ddiwrnod llawn hwyl gyda Mr Urdd. Come to school dressed in red, white and green £1 a person. Fun with Mr Urdd. £1 per person.

Diwrnod Shwmae Sumae Day 16.10.2023

Diwrnod di-wisg yn llawn gweithgareddau Cymraeg. A non-uniform day full of Welsh related activities.

Newyddion ychwanegol/ Additional News

Mae Mrs Clowser yn sâl ar hyn o bryd ac i ffwrdd o'r gwaith. Dymunwn wellhad buan iddi a gobeithiwn ei gweld yn ôl gyda ni cyn y Nadolig. Mi fydd Miss Kimberly Griffith yn dod atom ni wythnos nesaf fel athrawes lanw nes ei bod hi wedi gwella.

Mrs Clowser is currently unwell and is off work. We wish her a speedy recovery and hope to see her back with us before Christmas. Miss Kimberly Griffith will join us a supply from next week and will stay with us until Mrs Clowser is back in work.

Ymarfer Corff/ PE

Meithrin- Bl 2- Dydd Mawrth Yoga

Bl 3- Bl 6- Dydd Mawrth Tuesday Rygbi ( dewch ag hen esgidiau/ bring old shoes/ trainers)

Dydd Gwener Dawns

Presenoldeb / Attendance

Blodyn Haul 91.67%

Barrog 90.3%

Diogelwch plant Safeguarding

Uwch Berson Dynodedig Safeguarding Lead Mrs Llinos Mevel pennaeth@llanfairtalh.conwy.sch.uk

Person Dynodedig Safeguarding Deputy Mrs Caren McCann Caren.McCann@llanfairtalh.conwy.sch.uk

Llywodraethwr Governor Ms Ffion Hughes