Business & Human Rights Programme Harmonogram spotkań

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach i zrzeszająca ponad 22 tys. członków.

UN Global Compact Network Poland wspiera realizację wytycznych ONZ w zakresie praw człowieka oraz ich praktyczne zastosowanie w strategiach firm w ramach programu Business & Human Rights.

Włącz się w nasze działania!

Organizujemy spotkania zespołów eksperckich, które łączą biznes działający na rzecz implementacji praw człowieka. Zapraszamy do udziału – szczegółowe informacje oraz daty spotkań poniżej.

Zespół ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Podczas spotkań Zespołu ds. przeciwdziałania wykluczeniom w sposób praktyczny, wspólnie omawiamy sposoby, zachowania i procedury ukierunkowane na realną zmianę środowiska biznesowego na rzecz szerokiego równouprawnienia oraz włączania wszelkich mniejszości.

 • 30.01.2024 Spotkanie wprowadzające
 • 26.02.2024 Wykluczenia płciowe: kobiety, mężczyźni
 • 26.03.2024 Orientacja seksualna
 • 25.04.2024 Narodowość/Migracja
 • 28.05.2024 Religia/Wyznanie
 • 25.06.2024 Wiek/Ageism
 • 24.09.2024 Neuroróżnorodność
 • 29.10.2024 Kolor skóry/przynależność

Powyższe daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco.Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Katarzyną Hryćko-Górnicką.

Kontakt: katarzyna.hrycko@ungc.org.pl, tel. +48 575 090 277

Target Gender Equality

Target Gender Equality to to globalny program UN Global Compact skierowany do firm promujących równość płci. Realizowany jest we współpracy z centralą w Nowym Jorku. Wspiera firmy zaangażowane w UNGC w ustalaniu i osiąganiu ambitnych celów korporacyjnych w zakresie reprezentacji kobiet i przywództwa, zaczynając od poziomu Zarządu i Kierownictwa Wykonawczego aż po niższe stanowiska w firmie. Podczas spotkań, przedstawiciele firmy biorących udział w programie, zostaną wyposażone w najnowsze dane i badania wspierające biznesowe uzasadnienie równości płci oraz uzyskają opinię partnerów i ekspertów ONZ na temat tego, jak przyspieszyć postępy w zakresie równości płci.

 • 10.01.2024 Spotkanie warsztatowe IV edycji TGE
 • 03.2024 Rozpoczęcie rejestracji do V edycji TGE
 • 24 lipca 2024 Spotkanie warsztatowe nr 1
 • 19.09.2024 Spotkanie warsztatowe nr 2
 • 09.10.2024 Spotkanie warsztatowe nr 3
 • 14.11.2024 Spotkanie warsztatowe nr 4
 • 05.12.2024 Spotkanie warsztatowe nr 5

Terminy spotkań warsztatowych mogą ulec zmianie. O wszystkich ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Anną Rzepą.

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, tel. +48 575 990 577

Ring the Bell for Gender Equality

Polska odsłona globalnego wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Podczas konferencji symbolicznie brzmią dzwony giełd papierów wartościowych na całym świecie, aby zwrócić uwagę na problem braku równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie. W Polsce wydarzenie współorganizowane jest przez UN Global Compact network Poland i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie gromadzi przedstawicieli rządu, parlamentu, dyplomacji, organizacji międzynarodowych i biznesu. Dla partnerów biznesowych UN Global Compact Network Poland to okazja, aby w szerokim międzynarodowym gronie zaprezentować dobre praktyki z w zakresie realizacji SDG5.

 • 08.03.2024, godz. 9:00 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zespół ds. współpracy ze społecznościami lokalnymi

Celem Zespołu ds. współpracy ze społecznościami lokalnymi jest dzielenie się dobrymi praktykami rynkowymi pomiędzy członkami Zespołu, promowanie standardów dialogu społecznego wśród interesariuszy, a także wypracowanie przez biznes i stronę publiczną rekomendacji i wytycznych w tym zakresie.

 • 08.04.2024 Jak być odpowiedzialnym inwestorem i dobrym sąsiadem?
 • 20.05.2024 Zaangażowanie społeczne
 • 14.10.2024 Kryteria tworzenia strategii zaangażowania lokalnego
 • 18.11.2024 Standardy dialogu społecznego (standard AA1000)

Daty mogą ulec zmianie. O wszystkich będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Anną Rzepą.

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, +48 575 990 577

Zespół ds. praw człowieka w łańcuchu wartości

Jak współpracować z dostawcą bez łamania obowiązującego prawa, aby nie narazić się na wyższe koszty oraz kary? Jak nakłonić go do przestrzegania prawa? Na te i inne pytania wspólnie odpowiadamy podczas spotkań Zespołu ds. praw człowieka w łańcuchu wartości.

 • 12.04.2024 Podstawy i zobowiązania wobec praw człowieka w łańcuchu dostaw
 • 07.06.2024 Identyfikacja i ocena wpływu działalności firmy na pracowników i odbiorców
 • 27.09.2024 Zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków dla praw człowieka
 • 22.11.2024 Weryfikacja podjętych działań i komunikacja zewnętrzna

Terminy spotkań mogą ulec zmianie. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Linki na poszczególne wydarzenia otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunką Zespołu - Anną Rzepą.

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, +48 575 990 577

Raportowanie obszaru S w ramach ESG - szkolenie

Celem szkoleń jest położenie nacisku na tworzenie zrównoważonego miejsca pracy, kształtowanie wpływu społecznego oraz włączającej kultury organizacyjnej firmy w kontekście raportowania niefinansowego. Program szkoleń został zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli zdobywać nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które można zastosować w codziennej pracy. Podczas spotkań poruszamy szeroki wachlarz tematów, w tym: work-life balance, odpowiedzialne budowanie zespołu, unikanie stresu i umiejętności rozwiązywania konfliktów, cechy empatycznego lidera czy komunikacja kryzysowa. Omawiamy, jak tworzyć i zarządzać zespołami w sposób, który promuje współpracę, zaangażowanie i produktywność. Dzięki szkoleniom Partnerzy nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać podstawowe narzędzia w zakresie komunikacji kryzysowej oraz odpowiedzialnego budowania zespołu, w tym zarządzania konfliktem. Dodatkowo, będą w stanie identyfikować symptomy i skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowe- mu wśród pracowników, co pozytywnie wpłynie na atmosferę i efektywności w miejscu pracy.

 • 06.02.2024 Czynnik ludzki w świetle ESG
 • 6.05.2024 Komunikowanie o prawach człowieka w kontekście ESG

Kontakt: anna.rzepa@ungc.org.pl, +48 575 990 577

KOMITET STERUJĄCY BUSINESS & HUMAN RIGHTS PROGRAMME

 • 04 kwietnia 2024
 • 23 września 2024

Dowiedz się więcej o UN Global Compact Network Poland

Dołącz do grupy Business & Human Rights UN GCNP!