JAARVERSLAG 2023 STICHTING LEFTEAM

Wij hebben een droom dat op een dag jongeren na hun 16e jaar in Zuid-Limburg niet tussen het wal en schip komen te zitten. Een Zuid-Limburg waar jongeren niet thuis op de bank hangen; want thuiszitten, hoe kort dan ook, is géén optie. Een Zuid-Limburg waar gepraat kan worden, maar waar vooral gedaan wordt. Een Zuid-Limburg waar niet alleen de aandacht uitgaat naar jongeren met een startkwalificatie. Maar waar jongeren, die een startkwalificatie ‘tijdelijk’ niet halen, of simpelweg nooit zullen halen, wel als volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar wat jongeren wel kunnen en niet wat ze niet kunnen. Een Zuid-Limburg waar je met talent en wilskracht ook heel wat kunt bereiken. We have a dream….
Diploma halen door motivatie, doorzettingsvermogen en vooral LEF
Lekker met de handen bezig zijn
Alles weer in focus? Dan verder met de opleiding
Workshops in huis, hoe wijs is dat ...
Als team aan de slag: elkaar ontmoeten en van elkaar leren
Dromen over later: 'later is allang begonnen'
Leren focussen, een vaardigheid waar LEFteam op focust
Teambuilding. Ook belangrijk ...
Samenwerken is óók samen werken
PLUSVOORZIENINGEN LEFTEAM zuid-limburg 2020-2024
Plusvoorziening LEFteam >> Ook in 2023 werkte Stichting LEFteam in Maastricht vol enthousiasme aan het verwezenlijken van deze droom (die de lezers van de vorige jaarverslagen ongetwijfeld herkennen). Sinds 2022 doen wij dit ook onder de projectnaam ‘Plusvoorziening LEFteam – Buitenschoolse heroriëntatie voor overvraagde en overbelaste jongeren’, omdat de stichting is aangewezen als ‘Plusvoorziening’ voor Maastricht-Heuvelland / Zuid-Limburg. Dankzij de subsidie(s) van de gemeente Maastricht en de garantiestelling van de MPlooi Foundation hebben wij in 2023 wederom vele jongeren kunnen helpen en begeleiden.
LEFteam; daar zit muziek in
In iedere jongere schuilt talent >> LEFteam heeft ook in 2023 heel wat jongeren zien komen en (gelukkig!) ook weer zien gaan. Jongeren die een verkeerde schoolkeuze maakten, tijdelijk door omstandigheden niet goed in hun vel zaten, gediagnosticeerd zijn met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vermoeden daarvan, foute vriendjes en/of vriendinnetjes hadden, weinig daglicht zagen door het vele gamen en/of gehecht waren aan bepaalde middelen die niet standaard in medicijnkastjes staan. Maar ook jongeren die de door hen ervaren schooldruk, niet goed aankonden of op school onalledaags gedrag vertoonden. Voor deze jongeren heeft het LEFteam ook in 2023 weer een talent-ontdekplek geboden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er in iedere jongere talent schuilt, al is dat talent soms (nog) latent.
lekker samen lunchen, ook uit andere culturen
Extra zwaar jaar >> 2023 was voor ons een zwaar jaar door het wegvallen van subsidies en de komst van hoge energierekeningen. Het aantrekken van nieuwe subsidiënten voor de exploitatiekosten van onze activiteiten blijkt een bijna onmogelijke opgave te zijn. De subsidie(s) van de gemeente (die helaas ook afnemen), ons beperkte eigen vermogen, de omzet uit onze Social Enterprise en de garantiestelling van de MPlooi Foundation hebben ertoe bijgedragen dat wij het jaar met slechts een klein verlies konden afsluiten (hierover later meer). De vooruitzichten voor 2024 en de jaren daarna zijn vooralsnog helaas somber en hebben geleid tot een afslanking van de personele formatie en andere kostenbesparende maatregelen. In 2024 zullen minder jongeren door het LEFteam kunnen worden geholpen dan in de voorafgaande jaren.
Symposium hikikomori bij lefteam
Hikikomori >> In maart 2023 is er bij LEFteam een symposium georganiseerd over Hikikomori. Dit is Japans voor ‘thuiszitters’; jongeren die zijn vastgelopen op verschillende maatschappelijke terreinen, niet meer naar school gaan en niet meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Zonder dat we het wisten, begeleiden en coachen wij veel van dit soort jongeren bij LEFteam. In Zuid-Limburg, een gebied met relatief veel voortijdige schoolverlaters, is Hikikomori onder jongeren, een steeds groter probleem. Op onze website www.lefteam.nl vind je veel meer informatie over dit uit Japan overgewaaide fenomeen. Hieronder kun je de nieuwsuitzending van RTL Nieuws bekijken die bij ons in Maastricht is opgenomen..
stadsbakkerij lef
Sociale bakkerij >> Wat betreft onze activiteiten zijn wij trots op onze sociale bakkerij in het najaar toch nog enige omzet heeft kunnen genereren met het bereiden van brood en banket. Bakken is een zintuigelijke bezigheid. Daarnaast kan in onze bakkerij veel kennis worden opgedaan in de voorbereiding (klaarzetten van ingrediënten, afwegen e.d.), maar ook inpak- en schoonmaakwerkzaamheden, hygiëne, veiligheid, verkoop, marketing- en communicatie-aspecten komen aan bod. Onze LEFjongeren zijn trots op hun biologisch desembrood. En, niet onbelangrijk, ze eten het ook nog tijdens de altijd gezamenlijke lunch op onze locatie.
biologische SPECULAAS een van de social enterprise activiteiten
SOCIAL ENTERPRISE >> Onze ‘sociaal ondernemen’-gedachte, waarbij wij omzet genereren voor de stichting, spreekt gelukkig nog steeds tal van organisaties aan. Instellingen, overheidsinstanties en bedrijven kunnen een of meer dagdelen ruimtes reserveren in ons ‘social meeting house’, de door ons zelf verbouwde gymnastiekzaal van het prachtige jaren 30 schoolgebouw waarin LEFteam is gehuisvest; dit om bijvoorbeeld heisessies, vergaderingen, presentaties, cursussen, workshops of diners te organiseren. En dat steeds met hulp van onze LEFjongeren. Bij LEFteam huur je méér dan ‘een zaaltje’; door maatschappelijk te ondernemen, helpt je organisatie direct mee aan de talent-ontdekplekken van onze LEFjongeren. Ook bestaat de mogelijkheid om meetings in onze gymnastiekzaal professioneel te ‘livestreamen’, waardoor extra service (‘deelnemen op afstand’) wordt geboden. Daarnaast genereerde onze sociale bakkerij nog een kleine omzet.
ONZE NIEUWE SECRETARIS BESTUUR: NYARAI
BATIG SALDO >> Het batig saldo vanuit de ‘social enterprise’ betekent een bescheiden bijdrage in de verlaging van de ‘overhead’ (een wat ouder schoolgebouw met laag energielabel is bepaald niet goedkoop in de exploitatie), ook financiële hulp bij het realiseren van onze droom: ervoor zorgen dat jongeren die hun startkwalificatie nog niet op zak hebben zoveel stimulerende ervaringen meegeven in hun periode bij het LEFteam zodat zij het diploma MBO-niveau 2 binnen handbereik krijgen. Wij zijn erin geslaagd om met de inzet en hulp van onze jongeren een omzet van circa 17.600 euro (inclusief onderverhuur) te genereren.
durf te dromen
FINANCIEEL RESULTAAT >> Zoals eerder gezegd hebben wij over 2023 een negatief resultaat moeten noteren van 1.386 € en hebben wij verder ingeteerd op ons eigen vermogen. De garantiestelling van MPlooi Foundation is volledig benut. Wij zullen op zoek moeten naar andere aanvullende inkomstenbronnen en/of samenwerkingsvormen om het voortbestaan van de stichting na 2024 te waarborgen.
* Inclusief rentelasten

Omdat het LEFteam qua doelgroep in de niche tussen onderwijs en zorg in zit, is er (nog) geen structurele geldstroom voor onze doelgroep beschikbaar. Wij namen en nemen echter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit intrinsieke motivatie en zullen ons dus ook in 2024 blijven inzetten voor een sterker door de overheid geborgde verbinding tussen onderwijs én zorg.

lekker en gezond eten bij lefteam
BEGROTING 2023 >> De thans bekende subsidies voor 2024 noodzaken ons om drastisch aan de kostenkant in te grijpen. Wij hebben per 1 januari 2024 afscheid genomen van onze in loondienst zijnde coördinator en zullen alleen nog beperkt ZZP-ers gaan inhuren voor coördinatie, begeleiding en coaching. Ook het aantal m2 die wij huren zijn sterk verminderd. Dit heeft consequenties voor het totaal aantal in 2024 te begeleiden jongeren, waarbij wij onze uiterste best om toch zoveel mogelijk jongeren te begeleiden. Het zijn hierdoor uiterst onzekere tijden voor Stichting LEFteam.
lefteam en mdt = lef
MDT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD >> Er wordt momenteel een regionaal (heel Limburg) MDT-project voorbereid en aangevraagd waarbij LEFteam één van de belangrijke betrokken partijen is. Mocht hierover een voor Limburg positief besluit worden genomen, dan loopt dit project van 2025 t/m 2027 en dat zou goed nieuws zijn voor de kwetsbare jongeren in Limburg.
elkaar ontmoeten op een evenement
WOORD VAN DANK >> Natuurlijk past in een voorwoord als dit een dankbetuiging, aan de Mplooi Foundation, de Gemeente Maastricht, vrijwilligers, sponsoren en zakelijke partners voor de financiële en inhoudelijke steun die wij hebben ontvangen. Ook danken wij Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof, de KNR/Projecten in Nederland (PIN), het Dr. C.J. Vaillant Fonds, het Elisabeth Strouvenfonds en de MAEX-impuls van Stichting Kracht in Nederland en Shell Nederland, voor de co-financiering van een nog nader te communiceren 'investeringsimpuls' aan het LEFteam voor 2024.

Namens Jeroen Winkels (voorzitter), Udo Weyergraf (penningmeester) en Nyarai Martens (secretaris), bestuur Stichting LEFteam