Statuten

The Western Front Association-België vzw WFA-België vzw

Te vervangen zeteladres: Haiglaan 21 - 8900 Ieper Nieuw zeteladres: Morgenster 4 – 8520 Kuurne Ondernemingsnummer: 0444.105.095 RPR Gent (afdeling Ieper). E-mail: wfadimolo@telenet.be Website: www.wfa-belgië.be

De Algemene Vergadering van 4 juni 2022, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

TITEL 1.Naam-Zetel-Doel-Duur

ART.1 : OPRICHTING De Vereniging werd opgericht te Passendale in 1989. ART.2 : BENAMING

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam : THE WESTERN FRONT ASSOCIATION BELGIË, afgekort WFA-België. De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de effectieve leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

ART.3 : ZETEL

De zetel van de WFA-België is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vestiging van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan dat de zetel binnen België kan verplaatsen. Deze verplaatsing kan geen wijziging van de taal noch van Gewest met zich brengen en dient door het bestuursorgaan onverwijld en schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld. Het bestuursorgaan kan ook de website, het e-mailadres en desgevallend andere contactgegevens binnen België vastleggen en verplaatsen. Deze verplaatsingen kunnen geen wijziging van de taal met zich meebrengen en dienen door het bestuursorgaan onverwijld en schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld.

ART.4 : WERKGEBIED

Het werkgebied van de vereniging bestaat uit de 3 gewesten die België vormen en alle overige plaatsen die in overeenstemming zijn met de doeleinden en het voorwerp van de vereniging.

ART.5 : DOELEINDEN EN VOORWERP

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. De vereniging heeft tot doel de studie van de geschiedenis van met name de Eerste Wereldoorlog in al zijn facetten en, in het bijzonder, van het Westelijk Front te behandelen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer te voorzien in de volgende activiteiten die zij tot voorwerp heeft:

 1. Organiseren van bijeenkomsten en voordrachten.
 2. Het bevorderen van historisch onderzoek.
 3. Het verzorgen en uitgeven van publicaties en tijdschriften.
 4. Het organiseren van uitstappen en studiereizen.
 5. Het onderhouden van contacten met verwante organisaties in binnen-en buitenland.

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. De vereniging mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

ART.6 : GRONDBEGINSEL

Met toepassing van artikel 10.3. van deze statuten waakt de vereniging er stellig over, zowel op haar vergaderingen, voordrachten als in haar publicaties elke inmenging in politieke, taalkundige, godsdienstige of filosofische aangelegenheden te weren, behalve in die met historisch belang, en dat voor wat de doelstellingen van de vereniging aan gaat.

ART.7 : DUUR De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Ze kan op elk ogenblik ontbonden worden.

ART.8 : TAAL De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

TITEL 2.LEDEN-LEDENREGISTER

ART.9 : LEDEN De vereniging kent twee categorieën leden : effectieve leden die stemgerechtigd zijn en aangenomen leden die niet stemgerechtigd zijn.

Het totaal aantal effectieve leden bedraagt niet minder dan elf en is verder onbeperkt.

ART.10 : EFFECTIEVE LEDEN EN AANGENOMEN LEDEN

 1. Een natuurlijke persoon met belangstelling voor de doeleinden en het voorwerp van de vereniging kan aansluiten als aangenomen lid en na één jaar de toestand van effectief lid kiezen, mits aanvraag.
 2. De natuurlijke personen die het statuut van effectief lid kiezen, verklaren hiermee expliciet in het beleid van de vereniging te willen deelnemen. Zij hebben de wettelijke verleende rechten en plichten, waaronder stemrecht.
 3. De rechten en plichten als aangenomen leden en effectieve leden worden vastgelegd in het intern reglement. De laatste versie dateert van 16.04.2016.
 4. Verenigingen en bestuurlijke instanties kunnen enkel aansluiten als aangenomen lid.

ART.11 ERELEDEN

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om voor de vereniging verdienstelijke personen voor te dragen voor het erelidmaatschap. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de Algemene Vergadering met een eenvoudige meerderheid. De ereleden zijn niet verplicht tot het lidmaatschapsbijdrage en de duur van hun erelidmaatschap is onbepaald en ze beschikken over stemrecht op de Algemene Vergadering.

ART.12 TOETREDING

 1. Om toe te treden als aangenomen lid van The Western Front Association België vzw volstaat het deze wens kenbaar te maken aan het bestuursorgaan of aan een lid van het bestuursorgaan; de vastgestelde jaarlijkse bijdrage te betalen en zich te verbinden de statuten en het Intern Reglement van de vereniging na te leven en te eerbiedigen.
 2. Indien de toetreding geschiedt in de periode tussen 1 oktober en 31 december; dan wordt deze betaling in rekening gebracht voor het lopende boekjaar , maar tevens ook voor het volgende boekjaar. 3. Om het statuut van effectief lid te verkrijgen dient het lid expliciet zich te engageren in het beleid van de vereniging en dit aan de hand van een formulier , zoals vastgelegd in het Intern Reglement. Deze aanvraag kan pas geschieden na minimum één jaar aansluiting aan aangenomen lid. Het bestuursorgaan verifieert of de kandidaat minstens één jaar aangenomen lid is en aanvaardt automatisch het effectieve lidmaatschap indien aan deze voorwaarde is voldaan.

ART.13 : LIDMAATSCHAPBIJDRAGEN.

 1. Zowel de aangenomen als de effectieve leden van de vereniging zijn verplicht een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen.
 2. Voor de aangenomen en effectieve leden is de maximumbijdrage vastgesteld op 125,00 €.
 3. Het feitelijke bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld op een voorstel van het bestuursorgaan. De beslissing wordt genomen met een éénvoudige meerderheid.
 4. De duur van het lidmaatschap-jaar valt volledig samen met het kalenderjaar.

ART. 14 : ONTSLAG

 1. Het staat ieder lid (zowel de effectieve als de aangenomen leden) vrij, zonder opgave van reden, per brief of digitale post ter attentie van het bestuursorgaan ontslag te nemen uit de vereniging.
 2. Verliest van ambtswege de hoedanigheid van lid, diegene die zijn lidmaatschapsbijdrage voor het dienstjaar niet zou betaald hebben, ten laatste op 31 maart van het lopende dienstjaar. Hij wordt hiervan op twee momenten per brief of digitale post door de vereniging in kennis gesteld.
 3. Op voorstel van het bestuursorgaan, of van één twintigste van de aangenomen leden of één vijfde van de effectieve leden , zal de Algemene Vergadering samengeroepen worden om, in aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens twee derde van de effectieve leden en bij meerderheid van twee derden van de som van de aanwezige en vertegenwoordigde geldige uitgebrachte stemmen, de uitsluiting van een lid (zowel aangenomen, als effectief) uitspreken, nadat de belanghebbende werd gehoord. In geval er op de eerste Algemene Vergadering minder dan twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een tweede bijeenkomst van de Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen over deze beslissing ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Evenwel is de 2/3 stemmenmeerderheid op de geldige uitgebrachte stemmen nog steeds vereist om tot uitsluiting van het effectieve lid te kunnen overgaan. Het agendapunt tot uitsluiting van een effectief lid kan na bijeenroeping ook op de agenda worden geplaatst door één twintigste van de effectieve leden. In afwachting van deze beslissing van de Algemene Vergadering kan het bestuursorgaan de activiteit van het betrokken lid voorlopig schorsen. Deze schorsing moet aan het betrokken effectief lid, per aangetekend schrijven of per digitale post, met opgave van de reden van de schorsing, gemeld worden. Tevens zal in dit schrijven het betrokken effectief lid verzocht worden zich te verantwoorden, op de eerste volgende Algemene Vergadering. Indien de uitsluiting van het effectief lid door de Algemene Vergadering gestemd wordt , zal het bestuursorgaan dit schriftelijk melden aan de betrokken persoon
 4. De wijze van schorsing en de uitsluiting van een aangenomen lid wordt vastgelegd in het Intern Reglement.

ART. 15 VERPLICHTINGEN.

 1. Het is de leden verboden te verwijzen naar hun lidmaatschap van de WFA-België vzw, of naar een eventueel uitgeoefende functie van bestuurder, voor het verkrijgen of behouden van een politiek, sociaal of syndicaal mandaat of beroep.
 2. De leden of hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op een terugbetaling van voldane lidmaatschapsbijdragen, geen rekening, verantwoording of inventaris eisen en evenmin de zegels doen leggen.

ART.16 LEDENAANTAL en LEDENLIJST.

 1. Onder ledenaantal wordt verstaan het aantal effectieve leden en de aangenomen leden die hun lidmaatschapsbijdrage voldaan hebben bij het afsluiten van het laatste boekjaar.
 2. Leden kunnen de ledenlijst raadplegen op de zetel van de vereniging. In geen geval zal de ledenlijst aan niet-leden ter inzage en voorgelegd of meegedeeld worden.
 3. De vereniging is wettelijk gehouden een apart ledenregister voor de effectieve leden bij te houden op de maatschappelijke zetel. Elke wijziging in de samenstelling van de effectieve leden moet binnen de acht dagen na kennisname door het bestuursorgaan in dit ledenregister worden ingeschreven.

TITEL 3. ALGEMENE VERGADERING.

ART. 17 : BEVOEGHEDEN.

Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor :

 1. De statutenwijzigingen behalve in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 3. De benoeming en de afzetting van de commissaris(sen) en de bepaling van hun bezoldiging.
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), alsook , in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen bestuurders en de commissaris(sen) .
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting.
 6. De ontbinding van de vereniging.
 7. De uitsluiting van een lid.
 8. De omzetting van de VZW in een I.VZW , een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.
 9. Voor een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
 10. 1Alle anderen gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

ART.18 : BIJEENROEPING van de ALGEMENE VERGADERING.

 1. Het bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden het vraagt.
 2. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen) , roept in geval verzocht door één vijfde van de effectieve leden de Algemene Vergadering bijeen binnen éénentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
 3. Het bestuursorgaan roept tenminste éénmaal per jaar de Algemene Vergadering bijeen, in principe in de loop van de maand januari of februari.
 4. De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon of in voorkomend geval door de commissaris. Alle effectieve en aangenomen leden, bestuurders en voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.
 5. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan of in voorkomend geval door de commissaris. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de effectieve leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
 6. Alle leden, ongeacht effectieve of aangenomen, hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Tenzij de statuten anders bepalen, heeft enkel ieder effectief lid gelijk stemrecht.

ART.19 BERAADSLAGING – ALGEMENE VERGADERING

 1. Het stemmen per volmacht is toegelaten mits de gevolmachtigde persoon zelf stemgerechtigd is.
 2. Het volmacht geven geschiedt volgens een formulier bepaald in het Intern Reglement.
 3. Elk effectief lid kan slechts drager zijn van één volmacht.
 4. De besluiten worden bij éénvoudige meerderheid door het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden genomen; tenzij de statuten of de wet een bijzondere meerderheid opleggen. Onthoudingen worden niet meegeteld in de beoordeling. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen.
 5. De stemming geschiedt in het geheim, wanneer het om personen gaat. In alle andere gevallen bepaalt de voorzitter van de Algemene Vergadering. de wijze van stemmen.
 6. Wanneer tenminste één vijfde van de aanwezige stemgerechtigde leden erom verzoekt, is de stemming eveneens geheim.
 7. Het bestuursorgaan kan toelaten dat effectieve leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de Algemene Vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven.
 8. In afwijking van andersluidende bepalingen in titel 3 van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle effectieve leden.

ART. 20 VOORZITTER - ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien de voorzitter niet op de Algemene Vergadering kan aanwezig zijn, zal hij zich laten vervangen door de ondervoorzitter of een bestuurder door hem aangeduid per geschreven volmacht. Bij gebrek aan een volmacht zal de oudst aanwezige bestuurder het voorzitterschap waarnemen.

ART.21 PROCESSEN-VERBAAL – ALGEMENE VERGADERING.

 1. De processen-verbaal van de vorige Algemene Vergaderingen worden door de secretaris chronologisch geklasseerd en kunnen bij hem op de dag van en tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering geraadpleegd worden.
 2. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden gepubliceerd in het eerstvolgend nummer van het tijdschrift of in de eerstvolgende nieuwsbrief van de WFA-België vzw.
 3. Leden en belanghebbende derden kunnen eveneens een verzoek richten aan het bestuursorgaan met wie zij datum en uur afspreken om de notulen op de maatschappelijke zetel in te kijken.

TITEL 4. BESTUURSORGAAN.

ART. 22 BESTUURDERS

 1. De bestuurders worden gekozen door de Algemene Vergadering uit een lijst van stemgerechtigde leden, die hetzij door het bestuursorgaan worden voorgedragen, hetzij tenminste vijftien dagen voor de dag van de Algemene Vergadering hun kandidatuur bij de voorzitter van het bestuursorgaan ingediend hebben, hetzij door één vijfde van de effectieve leden of één twintigste van de effectieve leden , conform hun wettelijke rechten, voorgesteld worden.
 2. Iedere kandidaat-bestuurder moet tenminste één jaar aangesloten zijn als effectief lid en gedurende die periode meegewerkt hebben aan de organisatie van activiteiten of het schrijven van artikelen voor het tijdschrift van de vereniging.
 3. Een mandaat van bestuurder bedraagt drie jaar. Indien een bestuurder voortijdig ontslag neemt wordt het restmandaat opnieuw opengesteld.
 4. De aftredende bestuursleden wegens einde mandaat, zijn onmiddellijk herkiesbaar, tenzij ze dit zelf weigeren.
 5. Het bestuursmandaat van de voorzitter kan maximum lopen over 3 termijnen van drie jaar en bij het ontbreken van kandidaturen verlengd worden met één termijn tot een max. van twaalf jaar.
 6. De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd.
 7. De bestuurder die wenst ontslag te nemen uit het bestuursorgaan, zal dit per aangetekend schrijven en/of digitale post aan de voorzitter van het bestuursorgaan kenbaar maken.
 8. Indien de voorzitter van het bestuursorgaan ontslag wil nemen, al dan niet als voorzitter alleen, of zowel als voorzitter en als bestuurder, dan zal hij zijn ontslag per aangetekend schrijven en/of per digitale post aan het bestuursorgaan mededelen per adres van de zetel van de vereniging.
 9. Het mandaat als bestuurder eindigt verder door afzetting door de Algemene Vergadering of door verlies van het lidmaatschap.

ART.23 : AANTAL BESTUURDERS

Het minimum aantal leden van het bestuursorgaan is bepaald op vijf en het maximum op negen leden. ART.24 : VOORZITTER - BESTUURSRAAD.

 1. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt verkozen onder de bestuurders bij eenvoudige meerderheid van stemmen; en dit voor een mandaat van drie jaar.
 2. De voorzitter die niet herkozen wordt, zal zijn mandaat als bestuurder verder volbrengen.
 3. Op het einde van zijn mandaat is hij uittredend en opnieuw verkiesbaar als voorzitter of als bestuurder op basis van art.22.5
 4. Onmiddellijk na het beëindigen van de Algemene Vergadering zullen de bestuurders als bestuursorgaan samenkomen ten einde de voorzitter te kiezen voor een termijn van drie jaar, zodat de continuïteit van het besturen van de vereniging verzekerd is .
 5. Het voorzitterschap eindigt door intrekking van de functie door het bestuursorgaan. Hiertoe geldt een aparte procedure dan deze genoemd in artikel 26.4. De intrekking van de functie als voorzitter wordt slechts doorgevoerd als er een akkoord is van de meerderheid van de bestuurders, berekend op het totaal aantal bestuurders. Om de beslissing te kunnen nemen zullen in beginsel aldus de meerderheid van de bestuurders aanwezig moeten zijn.

ART.25 : VERKIEZING BESTUURDERS.

Zijn tot bestuurder verkozen, de kandidaten die batig geklasseerd zijn in de rangschikking opgemaakt volgens hat aantal naamstemmen en een plaats innemen binnen het voorziene quorum. In deze volgorde vullen deze de volle mandaten van drie jaar en de eventuele restmandaten van twee of één jaar in. De coöptatie van bestuurders door het bestuursorgaan wordt niet toegelaten.

ART.26 : BESTUURSRAAD – BIJEENKOMSTEN.

 1. Het bestuursorgaan wordt tenminste éénmaal per kwartaal bijeengeroepen.
 2. De voorzitter kan het bestuursorgaan in buitengewone vergadering bijeenroepen, indien de belangen van de vereniging dit vereisen op basis van een medegedeelde agenda.
 3. Zo tenminste één derde van de bestuurders het wenselijk acht, kunnen zij met opgave van redenen de voorzitter verzoeken het bestuursorgaan samen te roepen en dit binnen de vijftien dagen, met opgave van datum, uur , plaats en agenda.
 4. Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan en kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is, tenzij de statuten het anders vermelden. Indien de vereiste helft van de bestuurders niet aanwezig is, zal de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen binnen de vijftien dagen met de zelfde agenda. Deze tweede vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
 5. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, ze verder mag uitvoeren. De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
 6. Het bestuursorgaan kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het bestuursorgaan van toepassing. Een bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen.
 7. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

ART.27 : BESTUURSRAAD - BEVOEGHEDEN.

 1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle aangelegenheden die in de statuten en de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering werden toegewezen.
 2. Het bestuursorgaan is belast met het vastleggen van de algemene politiek ten einde de doelstellingen in de statuten opgelegd, te verwezenlijken.
 3. Het bestuursorgaan kan autonoom op elke ogenblijk het Intern Reglement aanpassen, echter zonder voorbij te gaan aan de statuten of de wet.
 4. Het bestuursorgaan kan een werkgroep bestaande uit aangenomen en/of effectieve leden belasten met de realisatie van een welbepaalde activiteit van de vereniging. De werkgroep informeert het bestuursorgaan over het verloop van haar werkzaamheden.
 5. Door het goedkeuren van de samenstelling van de werkgroep aanvaardt het bestuursorgaan automatisch de verantwoordelijkheid voor de acties genomen in verband met de opdracht door deze werkgroep.

ART.28 VERTEGENWOORDIGEN VAN WFA-BELGIË.

 1. Alleen het bestuursorgaan en per delegatie gemachtigde effectieve leden zijn bevoegd de WFA- België vzw te verbinden tegenover derden.
 2. Een effectief lid al dan niet bestuurder, kan slechts optreden in naam van de vereniging mits daartoe,door het bestuursorgaan speciaal en uitdrukkelijk gemachtigd te zijn. Bezit hij die volmacht niet, dan draagt het lid persoonlijk de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de door hem aangegane verbintenissen. Zijn eigenmachtig optreden kan aanleiding geven tot uitsluiting door de Algemene Vergadering. De uitsluiting zal gepubliceerd worden in het eerstvolgende tijdschrift of nieuwsbrief van de WFA-België.
 3. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in en buiten rechte door gezamenlijke handtekening van tenminste de voorzitter en een tweede bestuurder.

TITEL V . VERMOGEN – REKENINGEN – BEGROTINGEN.

ART.29 MIDDELEN

De middelen van de vereniging bestaan uit :

 1. De jaarlijkse geinde lidmaatschapsbijdragen van de leden.
 2. Hieraan kan toegevoegd worden : subsidies , schenkingen , legaten , erfenisschenkingen , en toevallende baten . Evenals inkomsten uit haar onroerende en roerende goederen, waarden en activiteiten van alle aard.

ART.30 REKENING – BEGROTING.

 1. De rekening en de begroting worden jaarlijks opgemaakt door het bestuursorgaan en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 2. Het boekhoudkundig jaar valt samen met het dienstjaar en start op 1 januari en eindigt op 31 december.

ART. 31 BOEKHOUDKUNDIG NAZICHT.

De eventuele aangestelde commissaris(sen) moeten de boekhouding nazien en verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering. Een kopie van hun verslag wordt toegevoegd aan de notulen van de Algemene Vergadering.

TITEL VI. WIJZING VAN STATUTEN.

ART.32 : BEPALINGEN BIJ WIJZIGINGEN

De bevoegdheid om de statuten te wijzigen is voorbehouden aan de Algemene Vergadering, behalve in die gevallen zoals bepaald door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden op voorstel van het bestuursorgaan of van ten minste één vijfde van de effectieve leden.

Elk voorstel tot statutenwijziging dat door één twintigste van de effectieve leden ingediend wordt conform artikel 18.5. van de statuten, moet eveneens op de agenda worden gebracht. De Algemene Vergadering kan slechts een beslissing nemen over een statutenwijziging indien tenminste twee derden van de effectieve leden op de vergadering aanwezig is of door volmacht vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen bij twee derde meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen. Indien de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op het voorwerp van de vereniging, is een 4/5 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen vereist.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

ART.33: MODALITEITEN BIJ ONTBIND

 1. De Algemene Vergadering kan tot ontbinding van de besluiten, met een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
 2. Het samenroepen van deze Bijzondere Algemene Vergadering en het noodzakelijk quorum van aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden moet aan de zelfde voorwaarden voldoen als voor de wijziging van de statuten.
 3. In geval van ontbinding wordt het bestuursorgaan met de vereffening belast.
 4. Het archief van de vereniging wordt geschonken aan het stadarchief van de stad Ieper.
 5. Het netto-actief wordt gelijk geschonken enerzijds aan de educatieve cel van het kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum te Ieper en anderzijds aan de educatieve dienst van het Memorial Museum Passchendaele 1917 te Zonnebeke en aan de educatieve dienst van het museum aan de IJzer te Diksmuide; en aan hun respectievelijke opvolgers in rechte.
 6. Noch de leden, noch hun rechthebbenden kunnen aanspraak maken of recht doen gelden op de bezittingen van de vereniging.

Aldus aangenomen op de Algemene Vergadering van 4 juni 2022 Te Kuurne,