Loading

Capellenborg nieuwsbrief Oktober 2023

Capellenborg nieuws

Dit schooljaar telt de Capellenborg ca. 365 leerlingen. Dat is een lichte stijging vergeleken met vorig schooljaar. De school is financieel gezond. Ondanks het stopzetten van de extra (NPO-)gelden vanuit de overheid hebben we het aantal leerlingen per groep gemiddeld laag kunnen houden. We zijn gestart met groepsdynamisch werken om de veiligheid in de groepen te bevorderen (meer hierover verderop in dit nieuwsbericht).

In het vorige nieuwsbericht is al gemeld dat we de ouderbetrokkenheid willen vergroten. Dat doen we al door nauwe samenwerking met de Ouderraad en de oudergeleding binnen de Deelraad. Daarnaast willen we ook de mogelijkheid bieden aan ouders om als vrijwilliger te helpen bij activiteiten op of buiten school. Het gaat dan over taken als surveilleren bij toetsen of examens, het begeleiden van excursies, het geven van gastlessen, het bieden van stageadressen, etc. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via e-mailadres: capellenborg@ooz.nl. Inmiddels hebben zich al meerdere ouders gemeld. Daar zijn we erg blij mee.

Samen opleiden

Onze leerlingen hebben recht op goed opgeleide docenten. Daarom zijn wij partner in de “aspirant-opleidingsschool &wij”. Dit is een samenwerking van Openbaar Onderwijs Zwolle en Hogeschool Windesheim. Met elkaar geven we aankomende docenten in onze scholen de ruimte om te ontdekken waar hun talenten liggen en helpen we ze bij het worden van onze collega’s van de toekomst.

Het opleiden van docenten vindt plaats in alle jaarlagen en bij alle vakken. Op onze school is een schoolopleider als aanspreekpunt voor de docenten in opleiding. Deze verzorgt intervisie en maakt hen wegwijs in het onderwijs dat wij bieden. Er is gerichte begeleiding en kundige beoordeling van de zittende collega’s. Zij vervullen tevens een voorbeeldrol waarbij ze teamleren en kennisontwikkeling stimuleren.

Alles bij elkaar noemen we dit Samen Opleiden.

Groepsdynamisch werken op de Capellenborg

Dit schooljaar is het team van de Capellenborg gestart met een trainingsbijeenkomst ‘Groepsdynamisch werken’, gegeven voor Jeroen Steeman, van Buro Wijzicht. Groepsdynamica gaat over de processen tussen mensen in een groep. Het gaat over veiligheid, afstand en nabijheid en verbinding.

Jeroen heeft ons uitleg gegeven over wat groepsdynamica is. Wat is bijvoorbeeld je eigen rol in een groep? Hij heeft ons tips en adviezen gegeven, om het schooljaar prettig op te kunnen starten. Hoe krijg je bijvoorbeeld vat op de dynamiek in je lesgroep?

Tijdens een tweede bijeenkomst hebben we gekeken naar de samenstelling van de groepen op school. Hoe zijn de groepen opgebouwd? Zijn er kleinere subgroepen, heeft één of meerdere leerlingen de leiding (de normdrager), zijn er leerlingen, die last ervaren? En wat kun je doen, om meer saamhorigheid te bereiken? We werken daarbij volgens het F.R.I.S. model (didactisch klaverblad), van Bruno Oldeboom.

Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan eens op www.burowijzicht.nl

Marijon Ohm, remedial teacher

Welkom bij de RT

Wat is RT? RT staat voor remedial teaching. Het woord ‘remedial teacher’ komt uit het Engels en betekent letterlijk: een leraar, die verbetert.

De RT’er biedt leerlingen extra ondersteuning bij het leren, het huiswerk maken en het maken van toetsen. De RT’er ondersteunt leerlingen met dyslexie en rekenproblemen, helpt met het leren plannen van het huiswerk, het leren van talen en zaakvakken en helpt leerlingen meer vertrouwen in hun eigen kunnen te krijgen. Leerlingen worden doorverwezen naar de RT door het ondersteuningsteam. Dit kan zijn, na een signaal vanuit de mentor.

Samen met de leerling probeer ik eerst een beeld te krijgen: wat heb jij nodig, om mee te kunnen komen op school? We maken samen de puzzel: wat kun jij zelf doen en waar kun je hulp bij gebruiken? Samen stellen we dan een plan op. Leerlingen komen alleen, of in kleine groepjes naar de RT.

De afgelopen weken zijn ook de dyslexie bijeenkomsten geweest. In 4 sessies hebben we gesproken over dyslexie: wat is dat en wat betekent het voor jou? We hebben voorlees software uitgeprobeerd (ook Word heeft een prima voorleesfunctie!) Hoe leer je een taal? En hoe leer je zaakvakken.

Hebt u een vraag over de RT? Op dinsdag en donderdag kunt u mij via de mail, of op school bereiken.

Marijon Ohm, remedial teacher

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding zal weer gaan starten vanaf de herfstvakantie! Dit jaar zal dit plaatsvinden op maandag, woensdag en donderdag van 14:30 tot 16:00 uur. De studiebegeleiding is opgedeeld in 4 groepen (huiswerkklas, leervaardigheden, talen of wiskunde). Uw kind kan in overleg met de mentor of vakdocent opgegeven worden om hier deel aan te nemen.

Vertrouwenspersonen

Wij zijn, mevr. Beekman en dhr. Melis, interne vertrouwenspersonen op de Capellenborg.

Je veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen functioneren. In een vertrouwelijk gesprek kan alles met ons worden besproken om vervolgens samen te bekijken hoe het verder (wel of niet) aangepakt kan worden. Erover praten, kan meer verheldering geven, bij jezelf, in je hoofd en in de omgang met anderen.

Iedereen met vertrouwelijke vragen zoekt (hopelijk) altijd iemand op in wie zij vertrouwen hebben. In eerste instantie zullen leerlingen een medeleerling, een docent of hun mentor in vertrouwen nemen als er iets is, als je er dan samen uitkomt is dat prima. Mocht je echter het idee hebben dat de problematiek te gecompliceerd is, dan is het handig om te overleggen met één van de vertrouwenspersonen op school.

Iedereen die een vertrouwenspersoon wil spreken, over welk onderwerp dan ook, is van harte welkom. Gezamenlijk kijken we naar het belang van die persoon. Er zijn veel mogelijkheden: luisteren, meedenken en mogelijkheden aangeven. Er gebeurt niets zonder medeweten van de betreffende persoon, maar de ervaring heeft geleerd dat het een enorme opluchting kan zijn als de problematiek eenmaal bespreekbaar is gemaakt.

Voor het maken van een afspraak zijn wij goed te bereiken via e-mail: w.beekman@ooz.nl en/of t.melis@ooz.nl

Schoolregels

Vanuit de ouderraad was er onduidelijkheid m.b.t. het verlaten van het schoolplein van de derdejaarsleerlingen. De mentoren hebben tijdens een mentorles met de leerlingen de schoolregels besproken en ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte gebracht van de schoolregels tijdens de ouderavond. Graag willen we onderstaande schoolregel nogmaals onder de aandacht brengen:

Derdejaarsleerlingen mogen in de pauze niet van het schoolterrein af. In de tussenuren mogen zij dit wel.

Volgend schooljaar zal bovenstaande regel worden uitgebreid voor leerjaar 4 en leerjaar 5. Dit zal inhouden dat leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 in de pauze niet van het schoolterrein af mogen in schooljaar 2024-2025. In de tussenuren is dit wel toegestaan.

De schoolregels kunt u vinden op onze website

Vrijwillige ouderbijdrage

Als school willen we dat uw kind een onvergetelijke schooltijd heeft. Naast het leren, wat de basistaak is en blijft van de school, organiseren we activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om. Zo maken we de schooltijd extra leuk, inspirerend en levendig.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten en programma’s. Alle leerlingen horen erbij en mogen meedoen, ook wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Wél is het zo, dat de ouderbijdrage hard nodig is om alle geplande extra activiteiten door te kunnen laten gaan. Schooluitjes, bijlessen, reizen naar het buitenland en/of extra muziek- of technieklessen zouden zonder deze bijdrage niet (allemaal) mogelijk zijn. Daarom vinden we het fijn als u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Zo kunnen wij elk jaar leuke schoolactiviteiten blijven organiseren en uw kind een onvergetelijke schooltijd bieden.

De ouderraad en de deelraad (bestaande uit onderwijzend personeel, leerlingen en ouders) hebben ingestemd met de hoogte van de bijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage kunt u online voldoen via het digitale betalingssysteem van WIS Collect. Na de herfstvakantie ontvangt u hier een bericht van. Het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden in onze schoolgids op blz. 19 op onze website.

Bij vragen of voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de (financiële) administratie via capellenborg@ooz.nl.

Rots en Water training

In het voorjaar van 2024 start de Kern en het jongerenwerk van WijZ Welzijn weer met een weerbaarheidstraining voor groep 8 en leerjaar 1 & 2 van het Voortgezet Onderwijs.

De training is gebaseerd op het Rots en Water programma. Dit is een psycho-fysieke training waarbij er meer wordt bewogen dan gepraat. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Door de training wordt de weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van de jongeren vergroot. Dit leren de jongeren door middel van sportieve spellen en oefening. Tijdens de training delen ze ervaringen met elkaar en oefenen ze met de vaardigheden.

De training start op donderdag 29 februari bij voldoende aanmeldingen. Het bestaat uit 8-wekelijkse lessen en vindt plaats op de donderdagmiddagen in een sportzaal van 't SPOC aan de Lange Slagen 29 in Wijhe.

De training wordt kosteloos aangeboden en gegeven door gecertificeerde Rots en Watertrainers.

Aanmelden voor de training kan via: www.stdekern.nl/groepswerk/rots-en-water

Voor meer informatie of vragen over de training kan contact worden opgenomen met Annemiek via a.oonk@stdekern.nl of 06-22274359 of met Annika via a.nijboer@wijz.nu of 06-32452433

Supergirl

Ben jij een leuke meid van 14 t/m 16 jaar? Heb jij zin om met meiden te kletsen, serieuze thema's te bespreken maar ook gezellige activiteiten te doen en misschien zelfs wel vriendinnen te worden? Welkom bij Supergirl!

Het doel is o.a. om de meiden:

 • Een eigen identiteit te laten ontwikkelen,
 • Een plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen,
 • De informatie geven waar ze om vragen,
 • Te leren omgaan met problemen,
 • Te leren praten en luisteren,
 • Voor zichzelf te leren opkomen en weerbaarder maken,
 • Een eigen mening te laten ontwikkelen en dit durven uitspreken,
 • Een positief zelfbeeld te ontwikkelen,
 • Te leren om eigen keuzes te maken.

De meiden krijgen vooraf een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden o.a. de reden van deelname, leerdoelen en wensen besproken.

Supergirl is wekelijks op de Vrijdagmiddag in Wijhe bij ’t SPOC aan de Lange Slagen 29, en het duurt ongeveer 2 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Wil je je aanmelden of eerst meer informatie? Dan kun je hiervoor een e-mail sturen naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu of contact opnemen met Annika via 06-32452433.

Zondag 19 november de Thorbecke KWF RUN

De tweedejaars sportleerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle lopen elk jaar een prachtig bedrag bij elkaar voor het KWF en worden daarbij ondersteunt door artsen van Isala (afdeling oncologie), hardlooptrainers en KWF Zwolle. Het zich inzetten voor een ander is dan een prachtig leerpunt.

Het hardloopevent bestaat uit een 1 km kidsrun (groep 3 t/m 6), een 2,5 km run groep 7/8 en een gecertificeerde 5 km voor iedereen die mee wil lopen. Echt iedereen kan zich dus inschrijven.

Wat kunt u verwachten:

 • Speaker Henk Borgmeijer
 • Foodtruck van de Agnietenberg
 • Snert en worst bij de finish
 • Horecapleintje van Kas van Kaat
 • Muziek langs het parcours
 • Springkussen voor de kleintjes
 • En nog veel meer...

Zie de poster hieronder voor meer informatie en de QR-code om in te schrijven. Inschrijven kan ook via www.inschrijven.nl

Agenda

Oktober

 • 31 oktober - Ouderraadvergadering

November

 • 2 november - Snuffelmiddag voor leerlingen van groep 7/8
 • 7 november - 40-minuten lesrooster
 • 8 november - Tapasavond voor 3B en 3K (FCDI)
 • 8 november tot en met 14 november - Toetsweek SE1 voor 4B, 4K, 4T1, 4T2, 4H en 5H
 • 14 november - Snuffelmiddag voor leerlingen van groep 7/8
 • 21 november - Mini Open Huis voor ouders en leerlingen van groep 7/8
 • 27 november - Les tot 10.45 uur i.v.m. leerlingbespreking
 • 28 november - Les tot 10.45 uur i.v.m. leerlingbespreking
 • 28 november - Voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders van 2 VMBO EN 3 HAVO m.b.t. de keuzes in de bovenbouw
 • 30 november - Herkansing SE1

December

 • 5 december - 40-minuten lesrooster
 • 7 december - Studiedag personeel, leerlingen roostervrij
 • 11 december - Ouderspreekmoment leerjaar 1 t/m 5
 • 12 december - Ouderspreekmoment leerjaar 1 t/m 5
 • 18 december tot en met 22 december - Doeweek 2
 • 25 december tot en met 5 januari - Kerstvakantie

De actuele agenda kunt u vinden op onze website. Wij raden u aan de website regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

Heeft u vragen of wilt u iets opmerken over deze nieuwsbrief? Stuurt u dan een e-mail naar: capellenborg@ooz.nl