Loading

圖書館ê秘密 NO. 8

2023年9月17 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

圖書館ê秘密

選自《 陳雷短篇小說集1-阿春無罪》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/夏玉華

老實講,我頭一遍看著生仙面ê,khih-moh-chih tō無好。Hit日beh下班伊才入來,一來tō chông入去管理員ê所在,kap麗娟講話講成久,尾a我看伊也無借冊tō出去ah。Hit時麗娟ê面色無啥好,我想講大概是伊teh趕時間,緊beh下班ê關係。

但是自按呢起麗娟對阮tō 無hiah親切。Hit擺阮去借冊,借條tu hō͘伊,伊一看tō 講:「無這本冊」,面oa̍t一邊,m̄-koh chhap阮。過幾日阮koh去,mā是仝款「無這本冊」,beh應若m̄應。連續幾lō擺,攏是食伊ê phòng餅借無冊。.....

節目來賓(照出場順序)

  • 陳雷
  • 蕭藤村
  • 鄭雅怡
  • 陳豐惠
  • 陳慕真
  • 鄭佩雯
  • 洪明道

劇中人物/聲音演員

  • 志成 / 阮俊嘉
  • 敏雄 / 羅鈞聰
  • 麗娟 / 葉怡欣

讀者感想