Loading

放帖 NO.5

2023年8月27 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

放帖

選自《 陳雷短篇小說集3-歸仁阿媽》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/夏玉華

這項代誌尾--a tī龍崎、關廟傳成久,迷信ê人講kah一大堆,有影koh有跡。M̄-kú無信ê人也真tse,講he無啥,攏是咱人家己想出來ê,pháiⁿ運tú-tshiāng--著ê niā-niā。

阮三叔大漢後生水盛--a hit年teh beh tshūa某,親情大妗介紹--ê,代誌khah tse he狗毛。查某囡á台南女中畢業,叫做淑娟。 tau tī民權路開布店。聽講生做kuân-kuân lò-lò,鼻á直直,bē輸美國阿tok á電影明星,luāsúi túluāsúi leh。M̄-kú我m̄-b--at親目看過。Hit tsām盛--a tú-tsiah做兵轉來,看了一下 tō kah意,無luā久tō問名、kōaⁿ定.....

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 洪明道
 • 沈逢吉
 • 李勤岸
 • 陳金順
 • 陳慕真
 • 宋澤萊

劇中人物/聲音演員

 • 聖a / 吳志弘
 • 娟a / 林欣妤
 • 屘叔 / 張至宏
 • 屘嬸 / 吳秋娜
 • 囡仔 / 蘇聖富
 • 母 / 林秋霞
 • 五姑 / 翁昭雯
 • 姑丈 / 賴嘉仕
 • 火a / 林瑞崐
 • 村民 / 王家仁

讀者感想