Loading

荔枝大出ê時陣 NO. 12

2023年10月15 (禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

荔枝大出ê時陣

選自《 陳雷短篇小說集3-歸仁阿媽》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/洪宿芬

He捷運ê電車tú-tsiah iⁿ-ò͘ⁿ iⁿ-ò͘ⁿ 駛離車站,月臺hit頭tshun伊一个人。起先無看著伊ê面,因為伊頭tshih-tshih,顧看塗跤,概成teh tshuē啥物。M̄-kú he健美ê形體若吸石kā我吸leh,我變做一尾ia̍h-á hō͘大蕊芳味ê牡丹siâⁿ uá--去。

電車又koh入站--來,伊跳上車,車門tō關--起來。這時伊才gia̍h頭起--來,tú好有影著伊ê面。我無張持gāng-gāng kā伊ia̍t手,伊mā kā我ia̍t,kheh tī車門內底,長長ê頭鬃á尾pa̍k一條紅phà-phà ê li-bóng。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 洪明道
 • 沈逢吉
 • 陳金順

劇中人物/聲音演員

 • 麗蕙 / 吳婷婷
 • 我 / 柯凱盺
 • 委託行店員 / 林欣妤
 • 賣荔枝的阿婆 / 林秋霞
 • 教物理的范教授 / 王家仁
 • 野雞仔車運將 / 趙子賢

讀者感想