Loading

無情城市 NO. 15

圖片由Markus Spiske在Pixabay上發佈

2023年11月5(禮拜日)

早起10點-11點首播,暗時9點-10點重播

曾文溪電台FM89.9

無情城市

選自《 陳雷短篇小說集2-無情城市》

原作/陳雷

編劇/賴嘉仕 劇本校正/夏玉華

這時阿貞感覺,一切完滿結局,因為普通tī這款ê場合,師姊是kan-na唸一遍“阿彌陀佛”niā-niā。又koh對這項代誌,伊kap in翁攏是仝款ê看法,若是明進會thang代替明輝,為著in這个心肝íⁿ-á ê kiáⁿ,這三百萬奉獻hō͘神明,定tio̍h是比hō͘綁票--ê the̍h去烏白開加真有意義lah。

伊一方面按呢想,行離開師姊ê辦公室ê時,無張持去注意著,tú好寺裡ê玉蘭已經開始大開,hit日下晡誠實是滿四圍ê清芳,一禮拜以來that tī心頭ê千斤萬擔,hit款做人老母固執ê私心kap愛心,放sak bē去ê操煩,這時才若像鳥á放出籠(lang),做一下飛無--去ah。

節目來賓(照出場順序)

 • 陳雷
 • 蕭藤村
 • 鄭雅怡
 • 陳豐惠
 • 沈逢吉

劇中人物/聲音演員

 • 阿貞 / 劉子嫣
 • 烏槍ê / Pactric
 • 醫生 / 王永東
 • 師姊 / 周秀樺
 • 明進 / 蘇聖富
 • 雞kui / 柯凱訢
 • 阿環 / 劉雨青
 • 頭家娘 / 翁昭雯

讀者感想